Komunální volební systém

Víte, jak funguje volební systém v komunálních volbách? 

V následujících řádcích se pokusíme detailněji nahlédnout do volebního systému.  (zdroj Wikipedie)

Se vstupem České republiky do Evropské unie mohou volit a být voleni i občané členských států EU. 

Volební den vyhlašuje prezident. Aktuální volby do zastupitelstva se pořádají 5. - 6. října 2018.

Starosta obce má před volbami (nejméně deset dní před jejich konáním) možnost (nikoliv povinnost) vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů.

Tři dny před začátkem voleb je zakázáno zveřejňování předvolebních průzkumů a v den voleb je zakázána volební agitace uvnitř a v bezprostřední blízkosti volebních místností.

Počet volených zastupitelů je závislý na počtu obyvatel obce. 

Ve Strančicích je nyní 15 zastupitelů.

Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva

Chcete-li co nejvíce podpořit naše sdružení,

zaškrtněte celou kandidátku

a podpořte nás všemi svými 15 hlasy. 

Děkujme ☺

Volební systém je poměrový. V každé obci dostává volič jediný volební lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.  Tedy ve Strančicích 15.

volič dá Volbu lze pak provést třemi různými způsoby:

 1. MALÉ KŘÍŽKY - první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim volič dá hlas, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.
  Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů (15), může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů (15).
  Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů (15), bude celý hlasovací lístek NEPLATNÝ.
  Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude SLABŠÍ, protože část svého hlasu nevyužije. 
 2. VELKÝ KŘÍŽEK - druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů).
  V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.

  Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 15 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 15 kandidátům. 
 3. KOMBINACE KŘÍŽKŮ - nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.  V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. 

  Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“.

  To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu: Pokud se volí 15 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 9 kandidátům (15 – 6 = 9) ze strany, které dal „velký“ křížek.

Chcete-li podpořit naše sdružení,
zaškrtněte celou kandidátku!!

 

 

K rozdělení mandátů (křesel v zastupitelstvu se u nás užívá tzv. d'Hondtova metoda:

 1. Podstata metody spočívá v tom, že se počet hlasů pro každou stranu jednotlivě dělí postupně čísly ze stanovené číselné řady (tzv. volební dělitel - u nás 1, 2, 3,...). Počet vypočtených podílů je limitován počtem kandidátů strany.

 2. Podrobně i s příklady můžete metodu prostudovat na https://www.euro-glacensis.cz/files/staz_/d-hondtova-metoda.pdf 

 

 

 

SPOLEČNĚ

 Není nám jedno, kde a jak žijeme, kde a jak budou žít naše děti. Tady jsme doma a máme to tu rádi.

Některé věci by ale měly fungovat lépe.

Velmi znepokojující je dlouhodobě špatný stav místních komunikací, architektonická slátanina obecní výstavby, chybějící koncepce rozvoje veřejných prostor našich obcí. 

Rozvoj obce velmi trpí neschopností vedení obce zajistit čerpání nabízených dotací a grantů tak, jak to činí běžně jiné obce. Příkladem je realizace přístavby základní školy za několik desítek milionů pouze z finančních zdrojů obce, nikoliv z dotačních programů MŠMT ČR, MF ČR a MMR ČR. Z toho následně plyne například dosavadní neschopnost obce udržovat ve slušném stavu místní komunikace a samozřejmě nedostatek finančních zdrojů na jiné důležité investice.

Současné vedení obce rozhoduje autoritativně o věcech veřejných, které by měly být předmětem veřejné diskuze. Nežádoucí je současný trend, kdy při jednání vzniká až nepřátelská atmosféra a strach projevit svůj vlastní názor. Výsledkem je pak rozhodování  úzké skupiny lidí, bez možnosti jakékoliv korekce jak ze strany volených zástupců, tak i občanské veřejnosti. S tím souvisí i jistá netransparentnost v rozhodování či schvalování jednotlivých rozpočtů, jednání se zájmovými subjekty a nedostatečné řešení činností formou výběrových řízení

Podpořte i Vy naše úsilí ke změně.

Lhostejnost je počátek bezmoci.

A je to jen na nás, jak se k řešení obecních věcí postavíme…..