Komunální volební systém

Víte, jak funguje volební systém v komunálních volbách? 

V následujících řádcích se pokusíme detailněji nahlédnout do volebního systému.  (zdroj Wikipedie)

Se vstupem České republiky do Evropské unie mohou volit a být voleni i občané členských států EU. 

Volební den vyhlašuje prezident. Aktuální volby do zastupitelstva se pořádají 23. - 24. září 2022.

Starosta obce má před volbami (nejméně deset dní před jejich konáním) možnost (nikoliv povinnost) vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů.

Tři dny před začátkem voleb je zakázáno zveřejňování předvolebních průzkumů a v den voleb je zakázána volební agitace uvnitř a v bezprostřední blízkosti volebních místností.

Počet volených zastupitelů je závislý na počtu obyvatel obce. 

Ve Strančicích je nyní 15 zastupitelů.

Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva

Chcete-li co nejvíce podpořit naše sdružení,

zaškrtněte celou kandidátku

a podpořte nás všemi svými 15 hlasy

Děkujme ☺

Volební systém je poměrový. V každé obci dostává volič jediný volební lístek. Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva.  Tedy ve Strančicích 15.

volič dá Volbu lze pak provést třemi různými způsoby:

 1. MALÉ KŘÍŽKY - první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim volič dá hlas, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.
  Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů (15), může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů (15).
  Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů (15), bude celý hlasovací lístek NEPLATNÝ.
  Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude SLABŠÍ, protože část svého hlasu nevyužije. 
 2. VELKÝ KŘÍŽEK - druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů).
  V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.

  Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 15 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 15 kandidátům. 
 3. KOMBINACE KŘÍŽKŮ - nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.  V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. 

  Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“.

  To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu: Pokud se volí 15 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 9 kandidátům (15 – 6 = 9) ze strany, které dal „velký“ křížek.

Chcete-li podpořit naše sdružení,
zaškrtněte celou kandidátku!!

 

 

K rozdělení mandátů (křesel v zastupitelstvu se u nás užívá tzv. d'Hondtova metoda:

 1. Podstata metody spočívá v tom, že se počet hlasů pro každou stranu jednotlivě dělí postupně čísly ze stanovené číselné řady (tzv. volební dělitel - u nás 1, 2, 3,...). Počet vypočtených podílů je limitován počtem kandidátů strany.

 2. Podrobně i s příklady můžete metodu prostudovat na https://www.euro-glacensis.cz/files/staz_/d-hondtova-metoda.pdf